Semalt hünärmeni - Mugt ekrany döwmek gurallary

Maglumatlary goldaýan karar kabul etmegiň zerurlygy, ähli kärhanalary maglumatlary döwmäge maýa goýmaga mejbur edýär. Netijede, web sahypalaryndan maglumatlary awtomatiki ýygnap, elýeterli görnüşde saklap, şeýle hem elýeterliligi aňsatlaşdyrjak şeýle programmalara zerurlyk artýar.

Emma, bu kärhanalaryň köpüsi henizem ýaş döwründe we şonuň üçin premium döwmek programma üpjünçiligini satyn almaga mejbur edip, amal çykdajylaryny ýokarlandyrmak birneme zyýanly bolar. Indi öňe gideliň we ol ýerdäki iň ýokary mugt ekran programma üpjünçiligine seredeliň.

Outwit Hub

Beýleki galyndy çözgütlerinden tapawutlylykda, bu brauzeriňizde işleýär. Goşmaçalar dükanyndan diňe “Outwit Hub Firefox” giňeltmesini gurnasaňyz, “Firefox” brauzeriňiziň rahatlygyndan sypyp bilersiňiz. Giňeldiş ulanmak aňsat we hiç hili programmirleme endiklerini talap etmeýär. Mundan başga-da, bu programma üpjünçiligini ulanmak üçin ýekeje teňňe hem hökman däl.

Web Scraper Chrome giňeltmesi

Öňki programma üpjünçiligi ýaly, “Web Scrapper Chrome Extension” brauzeriň pluginidir. Bar etmeli zadyňyz, ony Chrome dükanyndan göçürip almak we gitmäge taýyn. Gyryjy , Ajax we JavaScript bilen sahypalary dürli taslamalar bilen utgaşdyryp bilýär. Goşmaça, gyrylan maglumatlaryňyzy CSV faýllarynda we Google Sheets-de eksport etmäge mümkinçilik berýär.

Fminer

Fminer ol ýerdäki iň köp ýaýran gyryjylardan biridir. Muny ulanmagyň aňsatlygy bilen baglanyşdyryp bolar. Programmany guranyňyzdan we işe girizeniňizden soň, maglumatlary ýygnamak taslamalary barada aýdylanda içgin görünýän wizual dolandyryş paneli sizi garşy alar. Şeýle hem, gurnama, proksi serwer sanawlaryny we köp gatlakly gezelençleri talap edýän ullakan çylşyrymly maglumatlary döwmek taslamalaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Oktoparse

“Octoparse”, “Windows” platformasy üçin müşderi tarapyndaky web skraperi. Gurnamak prosesi birneme aňsat we web sahypalaryndan hem gurulmadyk, hem ýarym gurluşly maglumatlary ýygnap bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, programma kodlaşdyrmak bilimini talap etmeýär, şonuň üçin täze doglan çagalar üçinem peýdaly bolar.

Spinn3r

“Spinn3r” gözleg we indeksirleme işleriniň 95 göterimine jogapkär “firehose API” -e bil baglaýar. Şeýle hem, programma size degişli däl maglumatlary ýygnamazlyk üçin açar sözleri ulanyp maglumatlary süzmek üçin goşmaça wariant berýär. Programma, maglumatlar toplumyny yzygiderli gözden geçirip we täzeläp durka, alnan maglumatlary JSON formatda tygşytlaýar. Şeýle hem, administrator konsoly, gelejekleri öz içine almak bilen oýnamak üçin amatly ýer bolar.

Diffbot

Eger işläp düzüjisi bolsaňyz, bu tutuş ekrany döwmek işleriňiz üçin iň oňat guraldyr. Programma ýolda onlaýn maglumatlary alyp biler we ýolda has köp derňew çözgütlerini hödürlär. Kompýuter görüşine we has gowy takyklyk bilen web maglumatlary gurmak üçin çuňňur maşyn öwreniş hyzmatlaryna esaslanýar. Bu, diňe gyryjylara domen adyny bermek bilen tutuş saýtlary awtomatiki gözlemäge mümkinçilik berýär we awtomatiki usulda möý we maglumatlary özbaşdak çykarar.

send email